top of page


ההתבוננות משך שנים במדיה הצילום - כשההתמקדות נעה בין הממשי
למופשט, בין נראה לנסתר, ובין החומר לרוח - סקרנה אותי לחוות את הדברים בשפת ביטוי אחרת, הובילה אותי לגלות סגנון שמאפשר לגעת בחומר, באדמה, בפשטות וחוסר היומרה, להתנסות בקרמיקה.
הפיסול בחומר ספונטני ומכוון, כל נגיעה בו יוצרת שינוי, מדמה תנועה,

עם רמזים לצורות אורגניות וחיפוש אחר מהות הדברים.


*העבודות נעשו בסטודיו חמוטל רז, זיכרון יעקב.

2023 - 2021

מגע בחומר

bottom of page